Plan - staark fir Kanner

Plan ass als eent vun deenen eelsten Kannerhëllefs-wierker an 50 Entwécklungslänner aktiv, onofhängeg vun Politik a Religioun. Plan finanzéiert nohalteg an kannerorientéiert Selbsthëelef-Projete haptsächlech iwwer Patenschaften.

Méi liesen

Plan - stark für Kinder

Plan ist als eines der ältesten und größten Kinderhilfswerke in 50 Entwicklungsländern tätig, unabhängig von Religion und Politik. Plan finanziert nachhaltige und kinderorientierte Selbshilfe-Projekte hauptsächlich über Patenschaften.

Mehr lesen

Plan - strong for the children

Plan is one of the oldest and largest children's help organisations working in 50 developing countrises every day, independent from religion and politics. Plan finances long-term, child friendly self-help projects, mostly through child sponsoring.

Read More

Plan - fort pour les enfants

Plan est l'une des plus anciennes organisations d'aide aux enfants, actif dans 50 pays en développement, indépendant de la religion et de la politique. Plan finance, à long terme et adapté aux enfants, des projets d'entraide, principalement grâce au parrainage d'enfants.

Lire plus